Ułatwienia dostępu

Regulamin konkursu z Goldsaver nr 2

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU i Instagramie Z DNIA 15 czerwca 2024 R.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku i Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, będące jednostkę budżetową Gminy Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka ani Instagram. Konkurs jest prowadzony na stronie Nocny Wrocław Półmaraton i nocny_wroclaw_polmaraton (zwanymi dalej “Fanpage”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagrama;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/ Instagram;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza online, aby zgłosić  swój udział na polmaraton.goldsaver.pl
 5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie uczestnik 10. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu

 

 

 

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody – 10 sztabek złota o gramaturze 1g
 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook i Instagram, na profilu Nocny Wrocław Półmaraton oraz nocny_wroclaw_polmaraton
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4.  Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/nocnywroclawpolmaraton  oraz www.instagram.com/nocny_wroclaw_polmaraton
 2. Konkurs trwa od dnia 15.06.2024 r. (sobota) do 23.06.2024r. (niedziela)

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 • zrobienie kreatywnego foto z medalem Półmaratonu i wstawienie go na swoim profilu w serwisie Instagram.com lub Facebook.com
 1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do oznaczenia profilu goldsaver oraz Nocny Wrocław Półmaraton oraz do dodania hasztagu #biegiempozłoto
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęć konkursowych n profilach na social mediach: Goldsaver oraz Nocnego Wrocław Półmaratonu
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/nocnywroclawpolmaraton oraz www.instagram.com/nocny_wroclaw_polmaraton

 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu powyżej.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu powyżej przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni dziesięcioro zwycięzców
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 1. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie www.facebook.com/nocnywroclawpolmaraton lub www.instagram.com/nocny_wroclaw_polmaraton
 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
  d) adres mailowy
   
 2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 3. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 4. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka pocztowa na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka lub Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka lub Instagrama kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Pozostałe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym wynikające z obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tzw. Klauzula informacyjna) Uczestnik Konkursu może uzyskać na stronie internetowej Organizatora w zakładce RODO https://bip.mcs.wroc.pl/?cid=17.
   
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizator tj. Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca i obowiązuje do 05.06.2023 roku
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.