Ułatwienia dostępu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.mcs.wroc.pl


1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.mcs.wroc.pl zwanego dalej Serwisem internetowym, jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, będące wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Wrocław w formie jednostki budżetowej, reprezentowane przez wyznaczonego Dyrektora tj. Pana Łukasza Wójcika, z siedzibą pod adresem al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr. telefonu: 71 73-34-060, adres korespondencyjny: al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, zwane dalej Administratorem Danych Osobowych.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.


3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym lub drogą poczty tradycyjnej,

b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy lub gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną; numer telefonu przetwarzany jest w celach kontaktowych,

c) adres zamieszkania/korespondencyjny – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy lub gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem, poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną; dane te są przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wysyłki korespondencji,

d) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej jak również przy kontakcie telefonicznym; dane przetwarzane są w celach kontaktowych,

e) numer klienta – dane osobowe przetwarzane w przypadku, gdy użytkownicy dokonują rezerwacji za pośrednictwem analogowego formularza rezerwacji,

f) adres IP urządzenia oraz potencjalne dane osobowe zawarte w plikach Cookies – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Ten typ danych jest również wykorzystywany w celach marketingowych i analitycznych, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego,

g) NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszych Usług,

h) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.


4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.


5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

a) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,

b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,

c) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,

d) prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,

e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.


6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.


7. W przypadku występowania przycisku lub funkcji będącej łączem z zewnętrznym serwisem, aplikacją lub mediami społecznościowymi, między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku lub funkcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasz Współadministrator w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.


8. Administrator korzysta z narzędzi Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych w obrębie EOG. Niemniej podmiot dostarczający te narzędzia może zostać zobowiązany do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy prawa lub będzie konieczny ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Zakres przekazywanych danych osobowych w tym zakresie odnosi się wyłącznie do potencjalnych danych osobowych zawartych w plikach Cookies oraz danych osobowych wynikających z konta Facebook Użytkownika. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w pkt 5 lit. d niniejszej Polityki. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA (art. 45 ust. 1 RODO). Nasz podmiot-importer danych osobowych tj. Meta Platforms, Inc. spełniający kryteria decyzji i uczestniczący w programie Ram Ochrony Danych, znajduje się na liście pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Podmiot Meta Platforms Ireland Ltd może przekazywać dane do Państw trzecich – na podstawie przyjętych przez ten podmiot Standardowych Klauzul Umownych.


9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). Dane osobowe mogą być również udostępniane w związku z obowiązkiem prawnym dotyczącym dostępu do informacji publicznej lub publikowaniem ich w Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.


10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy.


11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.


12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

d) wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,

e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

f) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

g) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

i) w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

j) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.


13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej.


14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.


15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://mcs.wroc.pl/polityka-cookies 


16. W zakresie Systemu Rezerwacyjnego obiektów należących do Administratora dostępnego pod adresem: https://rezerwacje.mcs.wroc.pl/ Administrator stosuje odrębną Politykę Prywatności umieszczoną pod adresem: System rezerwacji MCS 


17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.